Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meryan ging hom voorbij de stikdonkere kamer in, en \roeg na eenige oogenblikken met heesche stem:

„Zou je ook licht kunnen opsteken?"

Barthold voelde in zijn zak of hij lucifers had, ging toen naar den schoorsteenmantel, in verwarring rondtastend, totdat zijn

vader zelf een lucifer aanstreek.

En toen het gas opvlamde, zagen beiden elkander een seconde lang aan. Daarop trad Meryan naar de deur om die te sluiten, terwijl Barthold tegen een meubel aanleunde. Zoo stonden zij tegenover elkander, Meryan bleek, streng, de lippen vast gesloten, maar uiterlijk kalm en correct als altijd; terwijl zijn zoon, het gelaat vertrokken, de haren in wanorde, de oogen ingezonken en verwilderd van pijn, hem zwijgend aanzag.

„Je weet, niet waar, dat je arme vrouw bij ons is? begon Meryan. een stoel naar zich toeschuivend; en bij die vraag zag hi] Barthold niet aan, want een zoo hevige smart stond op dat jonge gelaat voor hem uitgedrukt, dat zijn tooin hem dreigde t ontzinken, en dat wilde hij niet.

.,Ja, dat weet ik " ,

Wiens schuld is het volgens jou, dat zij bij ons bescherming

heeft moeten zoeken?"

„De schuld van ons beiden," antwoordde de aldus ondervraagde, die bij deze hem striemende koelheid een zekere kalmte kreeg.

Zij heeft mij gehuwd om mijn positie, zonder ook maar iets van me te houden.... en ik ben idioot genoeg geweest me door haar

te hebben laten bedriegen."

Dat woord gebezigd tegenover een vrouw — en nog wel •je eigen vrouw — vind ik voor.... een Meryan minder g<lukki°\"

„ Ik kan er geen ander woord voor bezigen, klonk het beslist. „ Welke bewijzen heb je voor zoo'n zware beschuldiging? ".Bewijzen kan ik niet geven zonder geheel mijn kort huwelijksleven voor u te ontsluieren. U kunt mij gelooven op mijn eerewoord, of u kunt mij verdenken eerloos te zijn dat

staat aan u!" ,

„Maar je kunt je vergissen, je door een ongemotiveerd -wantrouwen laten beheerschen. Dat zij in opstand komt tegen een

man die handelt als iemand die zijn zinnen kwijt is en zijn

pas gemeubeld huis geheel wil laten ontredderen om.... „Ik heb het recht met mijn eigen kamer te doen wat ik

verkies."

Sluiten