Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging. Indien — wat ik, omdat hij een gevoelsmensch is. niet onaannemelijk acht — hij iets voor de Engelsche Arbeidskerk voelt, bestaat er kans dat zijn volgelingen er meer van willen weten."

„Maar dan zullen, vrees ik, Martalis en Thornton en hun geestverwanten des te meer oppositie voeren," zeide zijn vrouw.

„Dat kunnen wij afwachten; ik geloof niet dat zij zoo onverstandig zullen zijn op hun antagonisten-haat hun tegenwerking te gronden. Maar aan wien je heelemaal niet schijnt te denken, Anna, dat is aan Meryan. Hij zal zeker een warm voorstander en op den duur een krachtig bondgenoot kunnen worden."

„Meryan " zeide zij onverschillig, „neen, op hem reken ik

niet meer."

„Waarom niet?"

„ Hij is me zoo tegengevallen met dat huwelijk ...."

„ Dat huwelijk " zeide haar vader verwonderd. „ Dat huwelijk is niet zijn werk, maar de schuld van zijn vader, die hem er letterlijk toe heeft gedwongen. Hij hield van dat meisje, maar vond zichzelf veel te jong en te afhankelijk om nu reeds te trouwen."

Anna zag eenige oogenblikken zwijgend voor zich.

„Hij scheen me vroeger zoo overtuigd toe, en zijn denken en voelen vond ik zoo mooi.... Toen ik dus van zijn engagement hoorde, twijfelde ik er niet aan dat ook zij hoog zou staan in elk

opzicht dat zou ik heerlijk hebben gevonden. Toen ik haar

ontmoette, was ik al een beetje ontgoocheld, maar ik dacht het me te verbeelden natuurlijk. Nu het echter blijkt dat zij niets is.... behalve een mooie onbeduidendheid .... nu kan ik niet meer aan den ernst van zijn karakter gelooven .... en verwacht ik ook

niets meer van hem!"

„Anna, Anna," zeide haar moeder bestraffend, „oordeel niet zoo hard over dingen die je onmogelijk kunt begrijpen."

„Maar het komt nu toch uit, dat die vrouw nog veel kleinzieliger is dan wij volgens onzen eersten indruk meenden ...." zeide Anna , een kleur krijgend. „Hoe kon hem, die haar al zoo lang kende, die vulgariteit van ziel ontgaan, als hij zelf de man is dien wij in

hem gezien hebben!"

„Er zijn grooter raadselen dan dat, Anna. Carla is juist een van die types, die op jonge mannen met veel karakter en wilskracht een groote aantrekkingskracht oefenen. Zelfs al was zij minder mooi geweest, dan nog zou het intellectueel en moieel zwakke, dat men aanstonds in haar ziet, hem hebben betooverd.

Sluiten