Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lezing gedachten opwekt aan een kerkhof ; men wandelt langs de graven en tracht de verweerde namen te ontcijferen."

Hebben de uitgevers het recht hun fonds op te ruimen ? Deze vraag is eenige jaren geleden door liet gerechtshof der Seine bevestigend beantwoord.

Alfred Capus, de bekende Fransche schrijver, beweerde tegen zijn uitgever Paul Ollendorfï: „Gij deprecieert mijne boeken door ze tegen belachelijk goedkoope prijzen aan te bieden ; ge brengt mijn naam als schrijver in gevaar ; ge hebt niet het recht 0111 een bock, dat ge u verbonden hebt tegen 3 francs te verkoopen, zoo verachtelijk te behandelen. Het burgerlijk gerechtshof der Seine antwoordde, (Dec. 1903) dat de uitgever het recht heeft om tegen een minderen prijs dan den gewonen of den overeengekomenen zijne waar van de hand te doen, mits hij betale of betaald liebbe de overeengekomen auteursrechten; dat de uitgever liet recht heeft zijne zaken op denzelfden voet te verzorgen dan die van den schrijver, die zijn toevlucht tot hem genomen heeft.

Dus: de uitgever heeft het recht op te ruimen,

maar hij benadeelt er zichzelf, zijne collega's en

de boekenvrienden mede.

En hijzelf is wel het eerste slachtoffer.

De boekhandelaren, die hem vertrouwd hebben en een getal exemplaren voor rekening genomen hebben tegen den prijs der uitgave, zijn eveneens slachtoffers.

In de derde plaats benadeelt hij de boekenliefhebbers, die het boek op het oogenbiik der verschijning gekocht hebben, en nu niet zonder spijt zien, dat zij te gauw zijn geweest, omdat zij met ecnig geduld voor 10 of 15 francs het werk zouden gekregen hebben, waarvoor zij thans 30 of 40 betaalden. Merk overigens op, dat het onrecht, den liefhebber aangedaan, terugvalt op den uitgever: in plaats van te koopen, zal de liefhebber een volgenden keer wachten.

Te erger voor de nauwgezette uitgevers, want zij worden gestraft voor eene fout, die zij niet begaan hebben.

Het is zoo gauw gezegd : „opruimen". Om op te ruimen, moet men, evenals om te trouwen, met zijn

Sluiten