Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweeën zijn. De verkooper is gemakkelijk te vinden, de kooper evenwel moeielijker op te duiken.

Ik weet wel, dat de verkoop van boeken tegen rabat niets nieuws is en geheel buiten de tegenwoordige erisis staat.

Het is algemeen bekend, dat de firma's Bolle & Cohen den bloei hunner zaak te danken hebben aan den verkoop van de restjes der uitgevers.

Maar tegenwoordig is dit gelukkige soort van boekhandel in verval : daar er te veel boeken op de markt komen, zijn er te veel, die opgeruimd moeten worden ; overal is volbloedigheid.

De tweedehand-boekverkooper biedt een boek van / 1.50 voor /-.50 aan, 10 deelen voor /—.40 of nog minder. Toch komen op zijne lijst niet steeds onbekende namen voor; er zijn verscheiden, wat men noemt „goede" namen en titels onder de werken, die hij met welsprekendheid aan den man tracht te brengen.

Maar goed of niet : het publiek wil geene oude boeken ; het wil nieuwe en moderne. Het wil zelfs niet het boek van gisteren of van verleden jaar, — het verlangt alleen dat, wat nog niet uit is, dat wordt het meest gevraagd.

Na een poosje in de winkelramen te hebben gelegen met een bandje ,,pas verschenen", maken de boeken, slecht gedacht, slecht geschreven, slecht gedrukt en slecht geëxploiteerd, een uitstapje naar een 's winters vochtigen en 's zomers stoffigen zolder, en dan begint voor hen de groote, avontuurlijke tocht.

De premies.

Sommigen worden als premie aangeboden op een werk, een tijdschrift of eene courant : het boek is het lokaas voor het abonnement.

Zeventig jaar geleden was het juist omgekeerd : het boek was het voornaamste, de premie vormde de toegift.

In 1835 boden gebr. Pourrat, uitgevers van de werken van Chateaubriand in 32 octavo deelen, aan ieder kooper van die 32 deelen a 8 fr., een loterijbriefje aan, dat de kans gaf 180.000 francs te winnen, bestaande

Sluiten