Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn tijdperk van beroemdheid gehad heeft, tusschen 1801 en 1806. Hij stierf in 1854. Baour-Lormian was zijn naam. Aan het einde van zijn loopbaan, wanhopig, toen hij zag, dat al zijn boeken op de kasten aan de Seine terechtkwamen, kocht hij ze terug, maar het duurde niet lang, of hij bemerkte, evenals de oude sergeant voor de Engelsche bataillons te Waterloo, „dat er te veel waren" : zijn bescheiden beurs liet niet toe ze alle van den ondergang te redden. Hij nam van een der etalages van 5 sous een zijner boeken, de Poèmes gaëliques, of Osmasis, of de vertaling van 't Bevrijd Jerusalem ; hij bekeek het, draaide het om en om, opende het, doorliep het, en, partijtrekkende van een oogenblik, dat de bouquiniste niet op hem lette., vrees niet, lezer, hij stak het niet in zijn zak — verhoogde hij het in rang door het van de 5 sous-kast naar die van 1 franc te doen verhuizen. Het maakte hem gelukkig, aldus het boek een weinig in prijs te hebben verhoogd, ofschoon het, volgens zijne overtuiging, nog lang niet op de werkelijke waarde was genoteerd.

Dit is een zeer eenvoudig middel om de boeken in prijs te verhoogen. Wie weet : Baour-Lormian geloofde misschien wel het middel tot oplossing van de crisis gevonden te hebben.

UITGEVERS- EN DEB1TANTENBONDEN.

In de hoop een meer ernstig geneesmiddel voor het kwaad te zullen vinden, werden bonden opgericht: een bond van uitgevers, een bond van boekhandelaren. Zelfs hebben de grootsre plaatsen elk hare eigen plaatselijke vereenigingen. Allen hebben éenzelfde doel : den verkoopprijs te handhaven, en deze verplichting is den leden opgelegd. Het middel is zeer eenvoudig en de toepassing ervan sluit de weerspannige boekhandelaren uit. Op zichzelf is t idee niet kwaad : de practijk echter ontmoet vele moeielijkheden. Wat het meest den overtreders in den weg staat, is het feit, dat het boek niet een koopwaar is als het ijzer of het linnen, waarbij men gemakkelijk het eene fabrieksmerk door een ander vervangen kan. Als de kooper een dictionnaire

Sluiten