Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor alle boeken vrijdom van port heeft toegestaan. Hoe het zij, België, Zwitserland en Duitschland, om niet verder te gaan, hebben de verspreiding van het boek begunstigd door goedkoope tarieven en door de „besteikaart voor den boekhandel" a 5 centimen.

In Nederland, waar we, zooals bekend is, in dit opzicht betere toestanden hebben, en het postpakket en de spoorzendingen slechts bij zéér dringende bestellingen gebruiken, heeft de administratie der posterijen ten opzichte van buitenlandsche postpakketten sinds kort een, min of meer vexatieven, maatregel ingevoerd : n.1. door de kosten van „inklaring" (boeken zijn vrij van rechten) door middel van een portzegel a 5 cents van den geadresseerde te heffen. Ofschoon deze maatregel niet van ingrijpend belang is, veroorzaakt hij toch last, en, geheel onmoodig, weet het rijk er een aardig slaatje uit te slaan. (Aanm. v. d. V.).

Resumeerende, komen we tot de droevige waarheid, dat er geen geneesmiddel is voor de crisis van het boek. Maar bij gebrek aan eene algemeene reglementatie, wensch ik eenige raadgevingen te geven aan uitgevers en debitanten.

III.

RAADGEVINGEN AAN DE UITGEVERS.

Ik wensch den uitgevers het volgende te zeggen :

Zoekt het middel ter genezing slechts in persoonlijke voorzichtigheid.

Geeft niet te veel uit.

Vervaardigt slechts boeken naar gelang uwer middelen en de vraag van het publiek.

De mooiste posities in den boekhandel behooren aan hen, die met bescheiden kapitaal begonnen zijn, en het verstandig gebruikt hebben; aan hen, die vaak slechts hun eigen wérkkracht, werklust en wilskracht tot kapitaal hadden. Dat is, laten we het vooral niet vergeten, ten allen tijde het geheim van 't slagen.

Sluiten