Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEPALINGEN VOOR DE BOEKERIJ DER HAARLEM-

SCHE LOGE VAN DE NEDERLANDSCHE AFDEELING DER THEOSOFISCHE VEREENIGING.

1. Dc Boekerij staat ten dienste van Leden der Theosofische Vereeniging en met goedvinden van liet Bestuur ook van belangstellenden, niet-leden der Theosofische Vereeniging, op de tijden, ter plaatse, en op dc wijze, als dc Boekverzorger wenschelijk acht.

2. Aan ieder die wenscht gebruik te maken van dc Boekerij, zal een Bewijs worden verstrekt, bij den Boekverzorger verkrijgbaar, door welks behoorlijke invulling en onderteekening lvij zal worden geacht zich aan deze Bepalingen te hebben onderworpen ; dit Bewijs dient hij alsdan vrachtvrij op te zenden aan den Boekverzorger die hem het ter leen verlangde zoo spoedig mogelijk zal doen toekomen.

3. De Leener kan ten hoogste drie boekdeelen tegelijk in leen hebben; hij is verplicht het geleende binnen één maand, vrachtvrij en onbeschadigd aan tien Boekverzorger te doen terug geworden, tenzij de Boekverzorger anders mocht oordeclen.

4. Bij overschrijding van den Lcentijd is de Leener, voor iedere week in verzuim, aan de Boekerij ƒ0.10 verschuldigd en dient het verschuldigde bedrag aan den Boekverzorger onmiddellijk af te dragen, onverminderd dc verplichting tot teruggave van het geleende.

5. Alle verzendingskosten vallen ten laste van den Leener en alle schade door hem veroorzaakt, is hij verplicht te vergoeden.

6. De Leener die zich niet houdt aan deze Bepalingen of aan bijzondere, (dc Boekerij betreffende) hem tijdig ter kennis gebrachte Besluiten en Beschikkingen van het Bestuur of van den Boekverzorger, verliest de vergunning verder gebruik te maken van de Boekerij.

7. In alle gevallen waarin deze Bepalingen niet mochten voorzien, is de Boekverzorger met goedvinden van het Bestuur bevoegd te beslissen, en gehouden belanghebbenden van zoodanige beslissing te verwittigen.

Aldus vastgesteld door het Bestuur der Loge.

Namens het Bestuur:

De Voorzitter: A. M. VAN DER VOORT. De Sekretaris: S. VAN WEST.

HAARLEM, 22 JULI 1902.

Sluiten