Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft u zeker over de werkzaamheden gesproken; voor het onbeteekenend werk, dat mijn loopjongen evengoed kan doen, is dat eigenlijk te veel.. . maar u hebt vroeger een tamelijk honorarium gehad. Wij zullen het dan maar met u wagen. En ja, wat betreft de vijf mille (de heer Hengelaar Junior gaf zich het air dit als bijzaak te doen voorkomen) dat kan met een wissel op de heeren ... hoe heeten ze ook ? .. . acht dagen dato. U komt Maandag a. s. maar eens bij me in 's Gravenoord, u kent het adres, maar heel vroeg op het appèl, tegen negen uur, want ik moet op reis . .. Kellner! aannemen! Wat heeft meneer gebruikt... één glas cognac, ziedaar . . . Dag, meneer Karper!

De hoofdman gaf een wenk met de hand, als sein dat de krijgsraad was afgeloopen; de afgezant stak mij de twee voorvingers toe, ditmaal de rechter, een manuaal, dat door Jan Karper met gelijke hoffelijkheid werd beantwoord.

De twee gebroeders af.

Een voorloopig bezoek aan het Kantoor der Rhodeso-Neerlandica.

Speelde nu werkelijk de fantasie mij parten, nu ik volstrekt geen gehoor gaf aan indrukken; nu ik geen rekening hield met de vreemdsoortigste bejegening, die het vermoeden wettigde, dat het kantoorleven in volkomen overeenstemming zijn moest met het wezen, doen en laten van de Gebroeders Hengelaar & Co.?

Toen ik aan derden een en ander mededeelde van hetgeen in de voorafgaande bladzijden is beschreven, werd ik op de volgende typische toespraak onthaald:

Sluiten