Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoeft nauwelijks gezegd. De antwoorden schenen naar genoegen des Groot-inquisiteurs. Zonder eenig bezwaar kon alsnu tot het hart der kwestie worden doorgedrongen. Men achtte zich op veiligen bodem. Het pecuniaire berustte op vasten grondslag. (Druk op den knop der electrische schel.)

De Jingo verscheen in den ingang der dubbele deur, welke toegang verleende tot het kabinet der financiën en die het kantoor, door deze speciale inrichting, isoleerde tegen mogelijke gehoorigheid van hetgeen in eerstgenoemde afdeeling werd verhandeld.

— Schrijf even een wissel uit op — hoe heeten ze ook weer uw menschen ... op de firma Laxandi & Co., groot vijfduizend gulden, acht dagen dato, aan onze order, volgens advies, maar zonder ons stempel.. . begrepen ?

In minder dan geen tijd keerde de adjudant-onderofficier terug met het bewuste document.

— U zult dit wel even teekenen en den adviesbrief even schrijven conform.

Het stopwoordje „even" stempelde alle daden van Hengelaar Junior. Hij zou eerlang even vertrekken naar Zuid-Afrika, om over acht maanden even terug te keeren naar Nederland.

Ik plaatste mijne handteekening op dat noodlottigfataal stuk papier. De Jingo — het moet gezegd — hield er, zooals ik, bij mijn werkzaam- zijn aan de RhodesoNeerlandica, meermalen in de gelegenheid was op te merken, een onberispelijke wijze van wisselschrijverij op na. Maar het trof mij uitermate, dat deze traite was uitgeschreven op eene manier, wat schrift en indeeling betreft, welke het vermoeden wettigde: „het komt er voor de heeren Laxandi & Co., met wie wij niet in rekening staan, minder op aan; ook zijn niet wij, Hengelaar & Co, de trekkers,

Sluiten