Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op dien gedenkwaardigen dag. Geen hartstocht, geen aandoening teekende zich op zijn mat-bleek gelaat. Hij weet immers wat hij wil, hij weet wat hij kan, en met dien wil is hij zich zelf bewust, zelfgenoegzaam, zelfvoldaan. Hij zal toonen, dat hij met dien wil anderen kan beheerschen, hun stuw- en stuurkracht ten volle weet te gebruiken tot zijn doel. Als gij met hem spreekt, snijdt zijn klanklooze stem uw idealen (zoo gij er mocht hebben) als met een .stalen vlijm aan stukken en begraaft hij de lijken onder kuele overstelpende details. Als gevoelsmensch (zoo gij die in onze dagen noodlottige eigenschap bezit) vreest ge die koude, kille, die ijzig redeneerende stem, die u tot wanhoop drijft; gij gevoelt haat in u opwellen bij uw vertwijfeling aan zijn goede trouw, bij zijne onkwetsbaarheid op punten waar hij u kwetsbaar weet, hij, de koopman die slechts één vraag kent: „wat verdien ik eraan?

Met haastigen spoed werden alsnu de toebereidselen gemaakt voor de reis, voor een tweeden tocht naar Rhodesa, waartoe aanvankelijk, van de kennismaking af met Jan Karper, het oorspronkelijk plan had bestaan. Koffers en valiezen werden te voorschijn gehaald, uitrustingen aangeschaft, des kapiteins schuttersmonteering nagezien en met sabels, revolvers, buksen en den aankleve van militair vei toon behoorlijk ingepakt; het geheel arsenaal, groote en kleine stukken, waren met het etiket „ Captain" Hengelaar voorzien. Kr valt iets te zeggen voor een dergelijke truck, wanneer men per „Union", per Castleline, of welke Engelsche Stoombootlijn ook, van Southampton de reis aflegt naar de Kaap. Men is met dat „ Captain' bij Albionskinderen altijd gezien. Maar belachelijk wordt het inderdaad als het Captain-predicaat niet in overeenstemming is met den persoon, die het zich usurpeert, als de Captain zijn Engelsch niet zoodanig beheerscht, dat een Brit in twijfel

Sluiten