Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MODELLEN VAN CONTRACT TUSSCHEN SCHRIJVER EN UITGEVER

VOORGESTELD DOOR DE

□ «VEREENIGING VAN LETTERKUNDIGEN» □

Aan de Leden der «Vereeniging van Letterkundigen-»

MEDELEDEN!

Daartoe uitgenoodigd door het Bestuur van onze Vereeniging, heb ik de eer u in de volgende bladzijden aan te bieden: den tekst der verschillende modellen van contract, — zooals zij na vele en wijdloopige besprekingen tusschen onze commissie ad hoe, Mr. H. Louis Israëls, het bestuur van den «Uitgeversbond» en Mr. p. Tjeenk Willink, door ons zijn opgesteld en aan alle uitgevers van Nederland te hunner kennisneming en onderzoek ge* zonden — en bij ieder artikel een korte toelichting. Zooals gij allen weet heeft onze Vereeniging zich vers bonden aan ieder harer leden, die, van deze modellen gebruik makend — hetzij onveranderd, hetzij met wijzis gingen door onze Commissie goedgekeurd — daarover in verschil zou geraken met zijnen (of haren) uitgever, rechtskundigen bijstand te verkenen, althans in die gevallen waarin het ongelijk, na onderzoek, ons Bestuur voorkomt te zijn aan den kant des uitgevers.

Sluiten