Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOELICHTING: al. 1. Uit de eerste zinsneden van dit artikel blijkt, dat geen overdracht van auteursrecht geschiedt (zie de noot bij het hoofd van dit contract). Is de overdracht onvermijdelijk, dan moet de auteur gebruik maken van de artikelen op blz. 36 enz. van dit boekje vermeld.

De uitgaaf van bedoeld werk is toevertrouwd aan den

uitgever, die het zal doen verschijnen uiterlijk binnen

weken nadat de volledige copie hem door den auteur is ter hand gesteld. In plaats van „weken" mag men natuurlijk ook dagen, maanden of jaren schrijven.

Het is van een uitgever niet te vergen, dat hij den uiters lijken datum van verschijnen vaststellen zal vóór hij de copie compleet in handen gekregen heeft. Doch wél kan hij vooruit zeggen binnen hoeveel tijd daarna het werk uiterlijk zal verschijnen. En het is nuttig, het kan nóódig zijn, dat hij zich hieromtrent vantevoren verklaart, daar anders de moge* lijkheid van op de lange baan schuiven (waarvoor allerlei gronden kunnen bestaan en waaruit groot nadeel voor den schrijver kan voortspruiten) niet buitengesloten is.

Al. 2. De tweede alinea van dit artikel is noodig in gevallen van wanbeheer en verwaarloozing. Een artikel is gewenscht waarop men zich in zulke gevallen beroepen kan, tegenover den bevoegden rechter desnoods.

Deze alinea houdt verband met het 2<k lid van art. 14.

Al. 3. Natuurlijk kan men den duur eener overeenkomst ook op een korter getal jaren vaststellen, doch even rechtvaardig als het, in verreweg de meeste gevallen, is, dat men zijnauteurss recht niet verkoopt, zoo billijk schijnt het in dezelfde gevallen den uitgever garantie te geven, dat men niet zonder grond de uitgave aan zijn handen onttrekken zal. Hierdoor immers zou men zijn bestaanszekerheid kunnen verminderen, zijn ondernemingsgeest dooven. Een uitgever getroost zich vaak vele onkosten, van boekversiering zoowel als van reclame, met het oog juist op de waarschijnlijkheid van volgende edities zijner uitgaven. Hij moet gewapend zijn tegen grilligheid, ongemotiveerd wantrouwen of onbehoor» lijke winzucht bij zijn auteurs, evenals deze tegen de zijne.

Sluiten