Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gave, behalve de kosten van publiciteit, van aanbieding, en die, welke als aandeel in de algemeene onkosten des uitgevers moeten worden beschouwd. Deze kosten mogen niet in rekening worden gebracht, doch moeten door den uitgever alleen worden gedragen.

Art. 16. De winst» en verliesrekening van elk kas lenderjaar wordt vóór den eersten Juni van het daarop* volgende jaar, voor de eerste maal vóór 1 Juni 19 .. ., door den uitgever in aangeteekende enveloppe, schrifte* lijk en onderteekend, opgegeven, voorzien van de noodige nadere bewijzen. Indien deze opgave per aangeteekenden brief is geschied, en deze brief den auteur uiterlijk 1 Juni heeft bereikt, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd, hetzij door schriftelijke goedkeuring, hetzij door stilzwij* gen tot en met 15 Juni. De verrekening van winst* of verliesaandeel moet tusschen den auteur en den uitgever geschieden telken jare binnen 14 dagen nadat de winst* en verliesrekening is goedgekeurd.

Aldus opgemaakt enz.

TOELICHTING: Ook bij een contract op deze basis kan de afrekening, hier dus een deeling van winst of verlies, eerst geschieden in de maand Juni volgend op het jaar waarvan de winst (of het verlies) verrekend worden moet. Voorschot behoort natuurlijk ook hier niet tot de onmogelijkheden. Het aandeel in de winst, zoowel van schrijver als uitgever, bedraagt gewoonlijk 50 Hoe men dit echter regelt, het verdient ten sterkste aanbeveling, alle kosten die niet uit* sluitend en alleen op het boek (of de boeken) in kwestie betrekking hebben (zooals algemeene bureaukosten van den uitgever, reiskosten, vrachten enz.) door den uitgever te doen dragen, en dus met het bepalen van den maatstaf der

Sluiten