Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op een stevigen stengel blijft zij lang in bloei. Wanneetde bloei enkele dagen heeft geduurd, komen in de bloemen licht-bruine strepen en beginnen zij tevens een vrij sterken geur af te geven. Door sommigen wordt deze geur welriekend genoemd; mij kan ze echter nooit bekoren. Uit Gele Prins is verloopen: 1°. eene zuiver gele verscheidenheid, waaraan men den naam heeft gegeven van Goudvink. Deze soort trekt in de laatste jaren de aandacht. De licht-bruine strepen komen hierin niet voor. wat de waarde der verscheidenheid ongetwijfeld verhoogt. Overigens heeft zij al de goede eigenschappen van de Gele Prins behouden: 2°. eene varëiteit, waarin het bruin van de Gele Prins donkerder is geworden en het geel eene ondergeschikte plaats inneemt. Men noemt deze Bruine Prins, ook wel eens Roode Prins, ofschoon de laatste naam mij minder juist voorkomt. Zij heeft weinig waarde en wordt daarom dan ook minder aangekweekt, De variëteit Gele Prins is vaak lijdende aan een gebrek, dat vooral onder de de toppers 1 van de partijen voorkomt. De bollen maken zeer slechte wortels, de spruil komt of in het geheel niet óf zeer zwak op. Bij het opnemen der bollen blijkt het, dat deze bijna geheel vergaan zijn en slechts enkele kleine bolletjes zijn overgebleven. Mij komt het wenschelijk voor om deze aldus aangetaste bollen in het voorjaar te verwijderen en onschadelijk te maken. Al voorkomt men daarmede de kwaal niet geheel, men bewerkt toch, dat er geen ras van tulpen ontstaat, dat de kiem der kwaal reeds in zich bevat. Ter voorkoming der kwaal is zeer aan te bevelen om de toppers der partij in den grond voldoende rijp te laten worden, niet vroeg schoon te maken en vooral de schoongemaakte tulpen te bewaren op eene droge plaats, waar zij niet dik worden neergelegd.

Hobbema. welke door sommige kweekers, m. i. ten onrechte, onder de late tulpen wordt gerangschikt, heett eerst in de latere jaren de aandacht getrokken. Vroeger bestond reeds eene variëteit onder denzelfden naam. Deze schijnt echter uit de cultures verdwenen te zijn. De

1 Onder toppers verstaat men tulpen, die uitsluitend voor den voort kweek en niet voor den handel bestemd zijn. Deze toppers bezitten de eigenschap groote en krachtige jonge bollen voort te brengen.

Sluiten