Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit bureau, waarvan de kosten worden gedragen door de regeeringen der Verbondslanden, is gesteld onder oppercontröle van de hooge regeering der Zwitsersche Confederatie en verricht zijne werkzaamheden onder haar toezicht. Zijne bevoegdheid wordt door de Verbondslanden in gemeenschappelijk overleg geregeld.

Art. 17. Dit verdrag kan onderworpen worden aan herziening, die ten doel heeft verbeteringen aan te brengen van dien aard, dat daardoor het stelsel van het Verbond der volmaaktheid meer nabij komt.

Vraagpunten van dezen aard, alsook die, welke in ander opzicht de ontwikkeling van het Verbond aangaan, zullen behandeld worden op conferenties, die achtereenvolgens in de verschillende landen zullen plaats hebben tusschen de afgevaardigden dier landen.

Natuurlijk zal geen wijziging van dit verdrag geldig zijn voor het Verbond, tenzij aangebracht met algemeen goedvinden der landen, die het vormen.

Art. 18. Den landen, die aan het sluiten van dit verdrag geen deel hebben genomen, doch aan de rechten, welke het onderwerp dezer overeenkomst uitmaken, bescherming verleenen, zal het vergund worden toe te treden tot het Verbond, op hun verzoek.

Van deze toetreding zal bij geschrifte worden kennis gegeven aan de regeering van de Zwitsersche Confederatie en door deze regeering aan alle andere.

Zij zal meebrengen, van rechtswege, onderwerping aan alle verplichtingen en het genot van alle voordeelen, die door dit verdrag worden opgelegd en verleend.

Art. 19. De landen, die tot dit verdrag toetreden, hebben tevens te allen tijden het recht dit te doen voor hunne koloniën of bezittingen in andere werelddeelen.

Zij kunnen, met dit doel, 't zij eene algemeene verklaring geven, waardoor al hunne koloniën en buitenlandsche bezittingen in de toetreding zijn begrepen, öf uitdrukkelijk die, welke erin begrepen zijn, noemen, öf zich beperken tot het aangeven van die, welke ervan zijn uitgesloten.

Art. '20. Dit verdrag zal in werking treden 3 maanden na wisseling der ratificaties, en blijft van kracht gedurende een onbepaalden tijd en, in geval van opzegging, tot na verloop van één jaar, te rekenen van den dag, waarop de opzegging gedaan is.

Deze opzegging moet gericht worden tot de regeering, die belast is met de kennisneming der toetredingen. Zij heeft slechts invloed op het land, dat haar gedaan heeft, terwijl het verdrag van kracht blijft voor de overige landen van het Verbond.

Art. 21. Dit verdrag zal geratificeerd en de ratificaties zullen gewisseld worden te Bern, binnen het tijdsverloop van éen jaar op zijn hoogst.

In het vertrouwen, waarop, enz.

Sluiten