Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verheugd met de aanwezigen wegens den dag van heden, die een feit van beteekenis is in de historie van het Ned. Jodendom. Daarom juicht en jubelt spr. *n "30"1' "Ti?!1 en dankt hij den Algoede p*1? Hij is ver¬

heugd dat hier thans een priester, een kweekeling van ons seminarium, een man van onvervalschte orthodoxie zal voorgaan te leeraren nx ,p~, dc wetten Gods en

Zijne Leer. Hij wenscht beide ressorten groei en bloei toe, feleciteert den nieuwen titularis, wenscht hem lange jaren van onverflauwde levenskracht en levenslust, succes van zijn streven ''jt Trp^N JT2 JUS1, en zegen op zijn verderen loopbaan (luid applaus).

De weleerw. heer opperrabijn Monasch sprak zijn voormaligen leerling, thans zijn ambtbroeder toe met de woorden : -JTJ7J 1DH ~|b Deze woorden geven terug wat spr. thans gevoelt, nu hij een afstammeling van Aron begroeten mag als hoogepriester in het heiligdom Gods. Ik denk nog — zeide spreker ongeveer — aan de dagen uwer jeugd, toen gij voor het eerst onze alma mater, het Ned. Isr. seminarium betraadt. Ik zie u nog aan de hand van uw waardigen vader, die, u binnenbrengende, de woorden van Ghana sprak : i'rtst n1* »ik wijd hem aan God." Ik heb u, vervolgde spr. aandachtig gevolgd op uw levensweg, heb gadegeslagen uw vlijt, uw leerlust, uw gehoorzaamheid, uw oppassendheid, uw reinen levenswandel. Hoe zou ik nu niet juichen, niet jubelen, niet een Hallelujah aanheffen, nu gij, mijn voormalige leerling, mijn ambtsbroeder zijt geworden, nu gij uw hoogste verlangen verwezenlijkt ziet. Eerst nu gevoel ik de waarheid der vermaning: fhv T2H "JTD^n T33 »laat de eer van uwen leerling u zoo dierbaar zijn als de uwe," want van de hooge eer die u thans te beurt valt meen ook ik iets te genieten.

En spr. roept thans zijn ambtgenoot toe : '*y, p'~ noa" HST »neem den staf ter hand," niet om er mede op te treden met onverbiddelijke gestrengheid, maar om de groote kudde er mede te leiden, met gevoel, met menschenkennis, met beleid, met een open oog voor de behoeften van den tijd, zonder aan uwe godsdienstige ge-

Sluiten