Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XL1V.

Lof der vaderen onder het Oude Verbond. — Henoch. — Noach. — Abraham. — Izaak. — Jakob.

1. I)e vrome mannen wil ik prijzen,

onze vaderen in hunne geslachten.

2. Veel eer heeft de Allerhoogste hun toebedeeld,

en groot waren zij van de dagen van ouds;

3. wereldbeheerschers door hunne koningswaardigheid, beroemde mannen door hunne heldendaden;

mannen van raad door hun inzicht,

en alverkondigers door hunne profetie;

4. regenten der volken door hun beleid,

en volksleiders door hunne schranderheid;

wijzen in woorden door hunne schriftgeleerdheid,

en spreukdichters door hunne trouw aan de overlevering;

5. uitvinders van psalmen op maat,

en vervaardigers van spreuken op schrift;

6. kloeke mannen en die vermogen bezaten,

die rustig woonden in hunne plaats.

7. Deze allen waren bij hunne tijdgenooten in eere,

eo bij hun leven beroemd.

8. Velen van hen lieten een naam na,

opdat men hun lof zou verhalen.

Sluiten