Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat behelst zij niet? Zij is een warboel, een eindelooze doolhof, die het javaansch verstand geen eer aandoet. Zij omvat allerlei: tooverfonnulen tot onderscheiden einden, bezweringen, dubbelzinnige gezegden, vernuftsspelingen met klankverwante woorden, gebrekkige vertaling van kawi-woorden en arabisch philosophischtheologische uitdrukkingen en terminologien; de namen der letters van het arabische alfabet met derzelver beteekenis; wonderspreuken, raadselspreuken, wijsheidsspreuken, wijsgeerige stellingen, godgeleerde stellingen, brahmanistische waarnemingen, boedhistische waarheden, sivaitische waarheden, mohammedaansche waarheden en nog andere waarheden — maar dat alles zoo dooreen gemengd, zaamgegroeid en ineengesmolten, dat men zich over dat bont allerlei, over dat alles en niet met al, niet genoeg verbazen kan."

En hoe influenceert dit geloof hun dagelijksch leven? Het huis van A. brandt af en dat van zijn buurman B. niet, C. denkt nu: B. moet een ngelmoe bezitten, waarmee hij den brand afwendde, ik zal trachten die ngelmoe van hem te leeren.

A. steelt jaren lang en wordt niet gepakt, B. steelt een onnoozele kip en wordt direkt gepakt. In de boei (gevangenis) pliilosopheert B.: Die A. moet een ngelmoe van Allah hebben, daarom kunnen ze hem niet pakken, als ik uit de boei ben zal ik A. vragen wat het kost om die ngelmoe van hem te leeren.

Men vraagt dus niet naar de slimheid van den dief niet naar de voorzorgmaatregelen, die het eene huis voor brand behoedde, neen men denkt slechts aan ngelmoe.

Een ander voorbeeld (Poensen VIII/254). „Daarginds ziet gij twee Javanen in hoogloopenden twist met elkander, gereed hunne krissen te ontblooten, om een strijd op

Sluiten