is toegevoegd aan je favorieten.

De Friezen te Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Of ik—"

„Oho!" zeide ik: .Forteman kan zoovele vrouwen krijgen als hij zelf verlangt: geen vader in Friesland zou hem zijn dochter weigeren. Maar het was of haar dit niet aanstond: althans zij lachte niet meer."

„En is dit de dienst, dien gij mij bewezen hebt?" vroeg Forteman, ontevreden: „mijn naam in uw dwaze verhalen mengen! mij doen voorkomen als een even verwaanden, even ingebeelden gek als gij zelf zijt! wat moet de Jonkvrouw van mij denken?"

„Hoe nu!" zeide Okko, geheel uit het veld geslagen door deze vermaning: „ik heb gedacht, wèl te doen, en aan een Jonkvrouw, die u eergisteren voor 't eerst, en voorwaar maar schraaltjes toegerust, gezien heeft, een goede meening van u te doen opvatten. — Kan ik het helpen, dat zij Friesland zoo goed kent als ik?"

Forteman antwoordde niets. Hij bleef in gepeinzen verdiept en, zich met behulp van Okko hebbende aangekleed, begaf hij zich naar het vertrek van den Abt en verzocht gehoor. Zoodra hij binnen-

Selaten was, kwam Wiründus met de blijdschap op het gelaat naar

em toe.

„De Heilige Vader is beter," riep hij: „de middelen van den Joodschen geneesheer hebben wonderen gedaan: en zoo er zich geen nadeelige teekenen opdoen, staat hij er voor in, dat de lijder niet slechts herstellen zal, maar zelfs het gebruik van gezicht- en spraakvermogen terugbekomen."

„Ziedaar een heuglijke tijding," zeide Forteman, „en die des Pausen vijanden van spijt zal doen bersten."

„Stil!" zeide de Abt: „gij zijt de eenige, aan wien ik die toevertrouw} want gij hebt recht om die te vernemen. Maar ik acht beter, die vooralsnog voor elk ander geheim te houden. Zij zou alleen dienen om nieuw voedsel te geven aan den haat en de wraakzucht zijner vijanden en nieuwe aanslagen te doen smeden. Neen! zoodra de H. Vader zich daartoe in staat bevindt, moet hij zelf naar den Koning om zich te rechtvaardigen en de hulp van Karei af te vragen. Laat Tiet volk hem intusschen stervend en ellendig wanen, zoo zal de haat bekoelen en allengskens voor medelijden, ja voor eerbied plaats maken."

Forteman kon niet nalaten, de juistheid te erkennen van het plan des Kloostervooeds, en, na het gesprek een wijl over dit onderwerp

fevoerd te hebben, vroeg hij den Abt, of deze zijn diensten nog ehoefde, dan wel of hij nem verlof gaf, naar den Koning terug te keeren. — De Abt wierp dit laatste verre weg en gaf zijn wensch te kennen, dat Forteman althans zoolang bleef, totdat de Hertog van Ferrara gekomen zou zijn: tenzij de Paus herstelde, in welk geval hij op zijn diensten rekende, om den H. Vader te vergezellen en te beschermen, wanneer die naar den Koning trok. Hetzij, dat onze Fries het verblijf aan het Vaticaan niet ongevallig vond, hetzij, dat hij zelf verlangde den Paus of den Kloostervoogd zoolang mogelijk van dienst te zjjn, hij maakte geene bedenkingen tegen