is toegevoegd aan uw favorieten.

De Friezen te Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mFL\r?\uZ0Ui\W>™W u miJn Sade mocht noemen'3" Amalazwinthe verbleekte: die taal was te duidelijk om als kortswijl behandeld te worden: en haar gevoel zeide haar, dat het zelfs onbetamelijk zou zijn met een liefde den spot te drijven die al werd zij niet beantwoord, haar echter vereeren moest en'althans dl beleefdewêigeniig verdiende. Terwijl zij nadacht, hoe deze op

blnemr1;w7 + i m- rlchïon' ê1."® Niceforus voort met in de bloemnjkste taal zijn gevoelens uit te boezemen. Maar zijn woor-

beteefpnU e,ln0ns- f100 ',aar yo°rbÜ> ,als «dele klanken zonder beteekenis. zij wist nu eenmaal, dat haar vrees gerechtvaardigd was: en wat ging het haar aan, hoe hij zijn

en'zeTde!0 ZWe6S ^ t0eD hief zi-> het ^oofd °P« zaS hem aan

or,'?»00! TP' edele Niceforus! uw aanzoek dwingt mij tot spreken,

Ik bese?CH^d rï l,° !.emUn 18 ,u ,ee" openhartig antwoord schuldig. 'J duidelijk dat gij, in ledigheid alhier uwen tijd doorbrengende, zonder eenig ander voorwerp te ontmoeten, dat u op een

86' "We5 ">eer, waard'Se wijze bezig kon houden, u hebt overgegeven aan de gril van een oogenblik, aan een aangename verstioonng; en op het laatst, door de gewoonte van mij dageliiks

ÏV12 ZZetrV 0m- te saan' u ejndelijk hebt diets gemaakt fat

gi] een wezenlijke neiging voor mi) gevoeldet.... Neen! antwoord ,?£ re« W ,u geenszins bedroeven: laat mij dus den waan, "Y 1!efd«vuV.r slechts een voorbijgaande vlam is, die even ras • ZW als..zlJ «s opgekomen, en dat gij u gemakkeliik oolLf 'l3 '"dien myn antwoord tegen uw wenschen uitvalt. Ik ' vertrouw, dat uw hart grootmoedig is: welaan! toon mij srreek va" dit oogenblik af niet meer over een ongelukkig^ neiging, waaraan ik nimmer beantwoorden kan."

wi»ll°rU" ble?f ern«wijl verzet staan over dit stellige bescheid,

SE.'",.ffbirift,™™w"™ s'°"«

"G'j ,z.lüt.,mlt volharden bij die taal," zeide hij: „ik weet, hoe onwaardig ik ben, bij u te vergelijken: en toch, er zou menige MsT«|eï °; t ,do?r mÜn liefde vereerd zou achten. -

Hi.h.Jt' u^jjn inborst? ïgrSÊSWWSSK'Sr" ' "

sii'mil ™ri"" w

ninimer ™ M

„."iHj herhaal zeide Niceforus: „gij kent mij niet. Gij meent i Griek, een Patriciër te zien."

aanziende ^ vroe® Amalazwinthe, hem met eenige verwondering

t"^lEU!-VerV0lgi-e Niceforus, na een oogenblik weifelens: „indien «k eens met was, die ik scheen. Indien eens het edelste bloed van