is toegevoegd aan uw favorieten.

De Friezen te Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Forteman' d e^'ries"!" W00r(^de zÖn d°cht«r, beschroomd nederziende:

„Forteman!" herhaalde de Hertog met drift: „o! dan besef ik klaar, wat u zoo sterk aan de partij van Karei hecht. — Gij hebt 5- gvroe«er hler gezien.... En hij is in het voorvertrek,

-Ult hem ?e®nJ®ed d°en!" hernam zij: „gij zult bedenken, f» ^ H eenmaal het leven redde. Hij is nog onbewust van het

!?i iFrr ï-8!0™? aanslag neemt: niemand zelfs >\eet nog, welke tijding hi) brengt. Spreek met hem: hij zal u over-

J Zult-Z'jn Iaad, V0.'Sen> ^""8 Adalgizus ib stilte doen verwekken, en niemand zal u immer verdenken.55

*~I® 1S, ™ar," zeide d Hertog bij zich zeiven, terwijl hij met 8 "den het vertrek op en neder ging: „hetgeen gij zegt vordert overleg en wi] dienen alles te voorzien. — Urbaan!'' nep hij plotseling, een deur openende.

ï,n. <fle"aar, verscheen. De Hertog begaf zich met hem ter zijde en fluisterde hem zijn bevelen in, terwijl Amalazwinthe in bange onzekerheid hem gadesloeg.

„En hoe draagt gij kennis van de komst van dien Fries?" vroeg de Hertog zoodra de dienaar vertrokken was. Hebt gij hem weder gesproken? Ik hoop niet, dat mijn dochter om zijnentwil vergeten heeft, wat zij aan haar geboorte en rang verschuldigd is."

„Ik zal nimmer mijn plichten vergeten," antwoordde Amalazwinthe, terwijl zij den somberen blik van haar staatzuchten hleL °iVen beantwoordde: maar gij vraagt het: en ik zal u pgeV®w' i 'k acht dien ïorteman hoog. En kan ik minder vl i ü™# i10 e,ve-n niet verschuldigd? Is hij niet aan Kareis Hof om zijn dapperheid en groote feiten beroemd? Zou het zonder zijn tgdigen bijstand, mij gelukt zijn, den Heiligen Vader aan zijn moordenaars te ontrukken? Maar ik vergeet, dat die

metrhen8hedt" " 088816 Ve'trek bevinden' en dat miJD vader „Gij beantwoordt mijn vraag niet," zeide Bohemund, zonder zich dit verwilt aan te trekken: „wanneer is die Forteman hier gekomen en waar heeft hij n gesproken?"

„Hij heeft edelmoedig den Prins willen redden en tot de vlucht aansporen, alvorens u zijn naam te openbaren. De Prins, verre van naar zijn raad te luisteren, heeft zelf Forteman overgehaald hem

HifJ1.) .V(#rB !n' Ik 5eerijP thans het doel van den Jafaaru. Wij wist, dat hij mets waagde! — En ziedaar den man, dier firii i> de plaats des Grooten Kareis stellen wilt!"

ww weetjdan„ niet-'' zejde Bohemund, .welken hoon mij Karei verlateiT heb ?^D 0m uwentwi"e is. zoo ik zijn zijde

7eet'" ,?eide A™®la?wil;the, „dat hij uw hoop teleurgesteld geven." 85 " ^ hij mij aan PrinS PePijD tot êade zou

„Ja, bij den Hemel," riep Bohemund: „die smaad heeft al zijn vo