is toegevoegd aan je favorieten.

De Friezen te Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deerTLn *{! tZUlk! belangrijke mededeelingen te kunnen doen, voldeed aan het gedane verzoek. Daar echter al wat hij zeggen kon den lezer reeds beter bekend is, zullen wij op het Vaticaan teni"keeren en vermelden wat aldaar voorviel op Jen dag, voorafgaande paald was. °P plechtigheid in Se SintJieterskefk be-

Alle maatregelen van voorzorg, ten einde het welgelukken van früon l " 1 ve.rzekeren» waren door Bohemund genomen, en hij za<> f,een hinderpalen meer, welke hem zouden kunnen beletten ziin ontwerp met een gewenschten uitslag bekroond te zien. Met AdalfSjf eh^jeer? ?aar z!)"er vertrouwde handlangers neergezeten, ondermol me 1 over eeniSe noodwendige schikkingen, die maken waren, toen een dienaar hem kwam melden, dat de

waren teruggekeerd. met hun stoet zooeVün a™ den Burcht

,-"Pe Gezanten!" riep Bohemund uit. „Onmogelijk! Wat moeten f'®,; ~ Hler schuilt gewis iets achter. - Dat men terstond naar de ïedenen van die onverwachte terugkomst verneme."

Ue dienaar vertrok en keerde met de tijding, dat het hoofd van

Mi van Z,r fP Seh°or bij tien Hertog verzocht, aan wien alleen hiji van die redenen mededeeling wilde doen.

nfw»^HerZ°ik ,w®rdA toegestaan; en, terwijl Bohemund den Gezant Ln w 5 w dalglzus' .mede nieuwsgierig om de oplossing veifr t raa(iseI te vernemen, zich met zijn voorkennis in het naaate

sp«k konTbekUter^n. °°r °^ehten deur het te houd« ge, "Het, zal u verwonderen," zeide Izaak, toen hij zich in des Hertogen tegenwoordigheid bevond, „ons hier te zien, terwijl gij ons reeds buiten Italië waandet. Maar een bode is onderweg ons ontmoet, de droevige tijding brengende, dat de Koning, die zich herwaarts ï*faf,°m d,e oproerige Romeinen te straffen, in Helvetië door een beroerte getroffen en aan de gevolgen overleden is: terwijl ons zijn te™a.chteif''PIJI1 8»', herwaarts te keeren en hem hier af

„De Koning overleden!" herhaalde Bohemund, die van verbazing met spreken kon: „en gij brengt mij daarvan het eerste bericht! — hn waar is de Heer Abt? waar de H. Vader?"

„Och mij! zuchtte de Jood: „een ongeluk komt nooit alleen; de 2,18,/00 geschrikt, toen men hem die maar wat onvoorzichtig mededeelde.... hij was er niet op voorbereid.... zijn wonden zijn weder opengegaan: en de goede man is insgelijks door den Heer geworden. De Heer Abt zou liem te Siena, waar hij met het krijgsvolk is achtergebleven, plechtig laten begraven." „ f;e, Ueit°g bleef een wijl peinzend voor zich zien, en op zijn f®,aa^ k,°,D men ]ezen, dat hij met wist of hij al dan niet geloof wjhechten aan hetgeen de Gezant hem verhaalde. Maar op hetJ! jerscheen Urbaan, de aankomst van een renbode S i J V t1} v?.n Izaak bevestigde en een brief aan Hertog medebracht. Deze liet terstond zijn Kapelaan roepen en