is toegevoegd aan je favorieten.

De Friezen te Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m de macht des Hertogs geleverd en uit den weg geruimd had- want zoo toch verklaarde hij haar gedrag, de belangstelling, die zij spreken betooud> en haar drift om haar vader eerst te

Het was op den derden avond zijner gevangenschap, en ziin bewaarder had hem zooeven zijn leeftocht gebracht voo? den volgenden dag. In zijn donkere cel gezeten, vestigde hij onwillekeurig zijn oog op een eenzame ster die door het open luchtgat flikkerde* terwijl zijn geest met geheel andere voorwerpen vervuld was Opeens werd kn uit zijn mijmeringen gewekt door het gezicht vaneen

l ul r»' de °Penil)S den kerker binnendrong

n?öf / -fi ontzetting deed opspringen. Het was, daaraan kon hn niet twijfelen een reusachtige slang, hoedanige hij niet wist dat Italië voedde. Reeds zag liij om zich heen naar een middel om zich tegen het ondier te verdedigen: toen de slang haar kop van hen. «W r6' Zi kronkelde om den ijzeren bout, welke Se opening sloot, dien als een stuk net verbrijzelde en eensklaps weder verdweeif Vervuld van verbazing en de realen van dit zonderling ve.sch«nsëi willende onderzoeken, rukte hij met onstuimig geweld de aan den geklonken rustbank los, beklom die, werkte zich omhoog en tilde zich ten halverlyve door het luchtgat heen. Maar nauwelijks was hem dit gelukt, of hij voelde zich door de slang omkronkeld naar buiten gerukt en, eer hij aan verdediging denken kon od het zand van het binnenplein nedergelegd. '

Om deze vreemde gebeurtenis te verklaren, dient men te weten dat Okko, verlangend eenig naricht van zijn Heer te bekomen zich vermomd had en met het gevolg der Gezanten op het Vat'icaan was gekomen. Hij had reeds op reis kennis gemaakt met den geleider van den olifant, een Arabier, die, vroeger Spanje en Frankrfik bezocht hebbende, zooveel van de Europeesche talen onthouden had dat luj, met eemgen goeden wil aan Okko's zijde, zich vrii verstaanbat»- voor dezen Icon uitdrukken. Okko had dus nu ook zijn vertrek ' u'e k? men/oor den olifant had opgericht op

teilen

binnen kTde^dringe^ ^ ^ besl°ten °mtrek niei

geleider wTS, T" ^ loSSe„dier noodzakelijk was, liet zijn geleider liet, toen de avond gevallen was, het plein eeniee reizen

-opstappenen vergunde aan Okko zich achter hem op den breeden

ïug te plaatsen. Nu gebeurde het onder het rondrijden, dat Okko

tb Z8S xt?1 een -deV gaten> die °P de gewelven van het ie, „UfTmen' Nieuw-sgieng liet hij den blik naar beneden dade, hoo,Se zitplaats, waarop bij zich bevond, vergunde hem in den kerker te zien en Forteman te ontdekken, wien zijn bewaar-

ofifant^te dnpn fu ,bliJdschaP wenkte hij den geleider om den ourant te doen stilhouden en wachtte af wat er verder gebeuren zoude. Weldra verdween het licht en de gevanglnis was wëder duister als te voren. Intusschen peinsde Okko op middelen om For-