is toegevoegd aan je favorieten.

De Friezen te Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reseeringloosheid ontspruiten, heeft het den Bisschoppen en Patriciërs goedgedacht, het Keizerrijk te herstellen en den zetel van Konstantajiv op te dragen aan een \orst, uw trouw en liefde waardig. Hij zal

V°By ïet^en dezer woorden wendde hij den blik naar de gaanderij, die 'naast des Pausen zetel en langs de zitplaatsen loopende, tot de deur der sakristij geleidde, en door welke drie personen tot voor het outer Daderden. Maar als van den donder geslagen, tr£d ^ ter"|' en een kreet van verbazing liet zich van alle kanten hooren. Het was niet Adalgizus, het was Karei zelf, die met den als hij dood gewaanden Paus en den Abt van Stablo voor de oogen der scharen

St0Ddé Hertog heeft gelijk!" riep de Vorst, zijn stem verheffende: Koning Karei is niet meer: het is Keizer Karei, die de kroon des Uoomschen Rijks ontvangen komt uit de handen des vromen martelaars, dien God u teruggeeft.' _ , i_.._

Het is de Paus!" riepen verscheidene stemmen achter het koor.. Het is de Paus!" riepen Okko en de door hem onderrichte Friesche Scholieren: „mirakel! mirakel! Hosannah in excelsis.

Mirakel!" galmden de meesten der aanwezigen, die, overtuigd datde'Paus aan zijn wonden gestorven was, het aan een wonderbare verlossing toeschreven, dat hij nu gezond weder voor he°.®to^M

Vervloekt bedrog!" galmde de leekebroeder van Sint-Lrasmus, maar, eer hij den tijd had, zijn stem weder te verheften, stond de

dolk van Okko hem op den strot.

„Roep u niet schorV' zeide deze: „geen woord! of het gaat er door. Gij hebt de minderheid, vriend! en wij zijn meester in het

^ Kr^was geen woord waar van hetgeen Okko zeide: want de eedgenooten waren, binnen do Kerk althans, nog vnftigmalen sterker dan de aanhangers van Karei. Maar zij waren, geluk zulks Q°orgaans met verraders het geval is, wantrouwig op eikanderen: geen hunner kon zich voorstellen, dat de Paus en de Koning zich dus in topen baar zouden durven vertoonen, zonder zeker te zijn van hun zaak- en bovendien, op bijna allen oefende de in hun oog wonderbaarlijke herstelling van Leo en de tooverkracht van Kareis naam een invloed uit waaraan zii geen weerstand konden bieden.

In dien tusschentijd was Adalgizus, van dit alles vervuld van glansrijke uitzichten, de sak ris ti], waar hn het \ orstelijk gewaad had aangegord, uitgetreden en op weg naar het o^ter. Maa eer hij in het gezicht der menigte was, sprong hem iemand van ïit do zitplaatsen der Barmeciden te gemoet: en voordat de * "ns zijn bespringer Forteman herkend had, was hij door dezen "'«J8 het lijf gevat en tussehen twee Moorsche slaven geworpen, die hem met een prijzenswaardige behendigheid een strik om den hals sloegen en tussehen zich in deden zitten: terwijl de barsche en dreigende uitdrukking van hun ?elaat hem genoeg te kennen gaf, dat zij bj de minste beweging, die hii maakte, den strik zoudon toehalen. J 7ag zich dus gedwongen door den gazen voorhang heen een stil