is toegevoegd aan je favorieten.

De Friezen te Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekijker te blijven van een schouwspel, dat, hoe belangrijk ook, weinis seschikt was om hem bijzonder te veimafeen.

Ten einde de onverwachte komst des Konings te verklaren, dieue men te weten, dat op denzelfden dag, toen I orteman door den Abt naar Rome werd gezonden, de reizigers den Koning ontmoetten, die, op de maar van 's Pausen ongeval, met een klein gevolg naar Rome op weg .vas gegaan. Zijn komst deed de geheele karavaan terugkleren: en, toen hij van Okko vernam hoe het aan het \ aticaan geschapen stond, nam hij zijn maatregelen om den teMer eed genooten te doen mislukken. Vermomd reed h\^®ke'e"d,®" fijnen onder het gevolg der Gezanten den Burcht binnen, waar hij zich alleen aan Graaf Luitmar deed kennen, en hem zyn nadere bevelen gaf: terwijl hij des morgens met den Paus, Forteman (die in den nacht bij hen gekomen was) en eemge getrouwen zich onder de Banneciden' naar de Kerk begaf. Zijn volgers haddeiinu ook mantels, die hen dekten, afgeworpen en schaarden ^okécn voor één om hem heen: en weldra herkende men de gelaatstrekken van O raaf Diederik, den verwinnaar der Saksers, van den ^verschrokken Meeinfrid, van Reinoud van Montalbaan, van Olivier den Deen, en zooveel andere Paladijnen, meer door de lier des dichters dan door de pen des geschiedschrijvers beroemd; maar van wie menmet waarheid zegfen mocht, dat elk een leger gold: en wier aanblik alleen «snoei was, om een muitziek volk in toom te houden.

.Romeinen!" riep Karei, een perkament uit j*" ^0men vaiieheimschrijver Eginhard aannemende; „men heeft den aromen va ^er Leo die aan mijn zijde staat, van wandaden beschuldigd! Wie der aanwenen durft de aanklacht staande houden, in S.t blad

^Hifzag rond. Paschalis sidderde, toen het oog des Konings op hem rustte. De Bisschoppen zwegen; - maar Okko en de Friezen galmden luid: .Leve Leo! Leve de Paus!"' - en de kreet: „Leve Leo! wp» met ziin aanklagers!" werd weldra algemeen.

Toen deed ook de H. Vader een schrede voorwaarts: „lk dank n mijn kinderen!" zeide hij met een langzame, maar toch verstiWJibarT atem : ,ik zegen u, 'en ik vergeef aan mijn haters, gel.jk aan

■«6S» fep" 'S&ff Sfc VÏV« a. H.

vtrph.?."tS 'sSj- °s«

ben aan de misdaden, die mij ten laste zijn .gelegd. j

Leve Leo!" riep juichend nogmaals het volk. en de geweiven

toBU.oh.pp», .p .» pMU- 4» 'r*"•»

ziin verlievenen zetel, waar zij allen voor hem nederboöen. ter vy de Bisschop van Sint-Laurens, als de oudste der aanwezigen woord voerende, hem uit aller naam gelukwenschte en van allei

h