is toegevoegd aan je favorieten.

De Friezen te Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moest gelooven. Maar men keerde dien bet-weters den nek toe: wat wisten zij er van mee te praten? Vader Okko had het immers zelf bijgewoond: — en het was slechts nijd die de andersdenkenden aanspoorde, hem te logenstraffen. — Ja zelfs, ten einde zijn mededeelingen voor het nageslacht niet te loor zouden gaan, gaven eenige geestelijken uit het naastbijgelegen klooster zich de moeite, al de wetenswaardige zaken, door hem verhaald, te boek te stellen: — en alzoo ontstond de befaamde Kroniek van Okko van Scarl, later door Cornelius Andreas, ofschoon, helaas! slechts zeer verkort, iö het licht gegeven.

AANTEEKENINGEN.

Bladz. 4, reg. 12. Van den moord, aan den vromen Bonifaas en zijn monniken gepleegd, vinden wij een bevallig ingekleed verhaal in het jaarboekje Tesselschade voor 1838, welk verhaal met mijn Adegild (Nederl. Legenden, 1 en II) strekken moge om de gaping in te vullen tusschen de Saksische Weezen en de Friezen te Rome gelaten.

Bladz. 4, reg. 19. De moorddadige aanslag tegen Paus Leo wordt door den tijdgenoot Eginhard of Einhard, (bij Pertz, Monumenta Germaniae Historica, I) in deze woorden verhaald:

Romae Leo papa, cum, letaniam processurus, de Lateranis ad ecclesiam beati Laurentii, quae ad graticulam vocatur, equo sedens pergeret, in insidias a Romanis dispositas, inxta eandem basilicam incidit. Ubi equo deiectus, erutis oculis, ut aliquibus visum est, lingua quoque amputata, nudus ac semivivus in platea relictus est. Deinde ïussu eorum, qui huius facti auctores fuere, in monasterium sancti Herasmi martyris velut ad curandum missus, Albini cuiusdam, cubicularii sui, cura noctu per murum dimissus, a Winigiso duce Spolitino, qui audito huiusmodi facinore Romam festinans advenerat, susceptus, ac Spoletium deductus est.

Opmerkelijk is het, dat, terwijl de overige Kroniekschrijvers schier allen verhalen, dat de Paus werkelijk van het gezicht en de spraak beroofd werd, en zijn latere genezing alzoo aan een wonderwerk toeschrijven, Eginhard alleen, door de voorzichtige toevoeging der woorden: ut aliquibus visum est, te kennen geeft, dat hij niet in deze meening deelt, of althans aan geen mirakel gelooft.

Bladz. 8, reg. 39. Wirundus was Abt van de abdij van Stablo, in do (tegenwoordige) Provincie Luik, niet verre van Vervicrs gelegen. Hij was werkelijk, met den Hertog van Spoletium, Landvoogd (Legatus) van Italië voor Karei, en bracht mede, volgens sommige Kronieken (bij Pertz, I) het zijne toe ter bescherming van den Paus.