is toegevoegd aan je favorieten.

De Friezen te Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 54, reg. 41. liet was eigenlijk eerst in 801, dat Fzaak door den Khalif aan Karei gezonden werd. Zie de Annales Einhardi, op dat jaar. In 8U? werd dat Gezantschap hernieuwd en kostelijke geschenken bij die gelegenheid aan Karei gezonden, welke men opgenoemd vindt in de Annales Einhardi 1'uldensis ad annum 80v bii Pertz.

Bladz. 71. reg. 4. Irene, echtgenoote van Keizer Leo IV, b|eef na den dood van dezen, dio in 780 voorviel, liet rijk eerst in naam van haar onmondigen zoon beheerschen; doch liet hem, toen hij tot mannelijke jaren kwam, de oogen uitsteken, en regeerde voorts alleen tot in 802. Deze staatzuchtige vorstin liet zelfs haar hand aan Karei den Groote aanbieden, en de onderhandelingen waren reeds aanmerkelijk gevorderd, toen zij door zekeren Niceforus van den troon gestooten werd.

Bladz. 74, reg. 16. Het Paleis, waarvan in den loop van dit veriiaal gewag wordt gemaakt, is waarschijnlijk hetzelfde, dat Nero nabij zijn tuinen liet bouwen en hetwelk naderhand door Konstantijn aan den Faus in eigendom geschonken werd.

Bladz. 9*2, reg. 23. Het is bekend, dat Karei, te midden der weelderigheid van zijn hof, de grootste eenvoudigheid in kleeding en spijzen bleef bewaren.

Bladz. 94, reg. 29. Volgens Platina, de vita I'ontif., p. 231, was Keizer Leo IV een groot minnaar van edelgesteenten, zoo zelfs, dat hij zich nooit vertoonde dan met een kroon op 't lioofd, welke van de kostbaarste juweelen was samengesteld. Aan de zwaarte dier steenen of aan ue koude der juweelen schrijft men de beroerte toe, welke zijn leven eindigde.

Bladz. 103. reg. 20. Volgens de geschiedenis zond Karei den Paus, die liem, ca zijn ongeval, te Paterborn kwam opzoeken, terstond met een goed geleide naar Kome terug, en volgde hem zelf aldaar in het jaar 800, terwijl de kroning en het straffen van Paschalis en Kampulus eerst in 801 op het Kerstfeest plaats hadden.

Ofschoon werkelijk Gvimoald, Hertog ven Benevent, zich te dier gelegenheid tegen Karei verhief, is echter zijn eedgenootschap met den Hertog van Ferrara (een personaadje van mijne vinding) geheel verzonnen. Een dergelijke rol als die Bohemund nier voert, speelde, ten behoeve van hef huis van Dezideer, Rotgaud, Hertog van 1'rioul. die zijn verheffing insgelijks aan Karei te danken had.

Bladz. 103, reg. 20. Magnus Forteman was, volgens de oude Kronieken, de eerste, die, onder den titel van Potestaat, Friesland bestuurde.