is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Goed zoo. Ge hebt het gevoeld zoo als het is. En weet ge ook, van wien dit schoone verhaal is?"

„Ik ben jong en onwetend. Ik weet het niet."

„Het is zoo verteld door Chuang Tsz', den discipel van Lao Tsz', den grootsten Wijze van China. Het zijn noch Confucius, noch Mencius die de reinste Wijsheid hebben gezegd in dit land. Lao Tsz' was de grootste, en Chuang Tsz' was zijn apostel. Ik weet, gij vreemdelingen hebt een soort van welwillende bewondering, zelfs voor Lao Tsz', maar ik geloof niet, dat velen onder hen weten, hoe deze de puurste mensch was, die ooit ademde onder den hemel. Hebt gij den Tao Teh King gelezen, en hebt' gij wel eens nagedacht, wat hij bedoelde met Tao?"

„Ik zou zeer gelukkig zijn als mijn oude Meester mij wel zou willen zeggen wat Tao is."

„Ik geloof*), dat ik u wel leeren mag, jonge man.

*) Het volgende, tot den zin: „Eu millioeuen dingen kceren tot Een terug'', is eene bespreking van het eerste hoofdstuk van den Tao Teh King, niet eene vertaling. Lao Tsz's wonder-simpele karakters zijn eenvoudig onvertaalbaar in even korte llollandsche zinnen. Een der beroemdste, en in zekeren zin ook een der knapste sinologen, de lieer Herbert Giles vertaalt van dit eerste hoofdstuk alleen den eersten zin, en vindt de rest niet de moeite waard I (Zie „the llemains of I*io Tzii*' by H. A. Giles, Hongkong, China Mail Office, 1880.) Deze zelfde geleerde vertaalt Tao door „the Way", het Pad, niet inziende, hoe onmogelijk het is, dat,