is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richtingen en zeer uiteenloopende uitingen van schoonheidsgevoel.

Het is zelfs gelukkig te noemen, dat de kunstenaar gewoonlijk onverschillig blijft voor wetenschappelijke vraagstukken en critisclie uiteenzettingen; het is niet eenmaal wenschelijk, dat hij zich te veel daarin verdiept. Dit toch zou allicht afbreuk doen aan zijn productievermogen. Want terwijl de wetenschap streeft naar objectiviteit , is omgekeerd de kunst niet denkbaar zonder een hooge mate van subjectiviteit; en de artistieke scheppingskracht zou zeker niet gebaat zijn bij, ja geheel kunnen ondergaan in een te groote wetenschappelijk-critische analyse. Een kunstenaar, die te veel denkt, verleert het produceeren. De kunstenaar vindt als bij intuïtie; de man van wetenschap daarentegen houdt zich bezig met vraagstukken, die zelfbewust-critisch overleg vereischen voor hun oplossing. De wetenschap streeft naar een begrijpen der dingen: haar beginsel is gelegen in een zoeken der waarheid; de kunst daarentegen naar een genieten der dingen: haar streven ligt niet in het ware maar in het schoone. Wetenschappelijke nauwgezetheid draagt dan ook geenszins bij tot hooger kunstvolkomenheid; en kunstwerken, die gegrondvest werden op bepaalde wetenschappelijke theorieën, zouden, in plaats van daarmede in waarde te winnen, op den duur