is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eencr wetenschap der kunst is niet gelegen in liet hloote kennen van een zeker aantal feiten, maar in het hegrijpen van al die verschijnselen, welke met kunst samenhangen. Daartoe wordt natuurlijk een omvangrijke feitenkennis vereischt; maar deze alléén is niet voldoende. Die feiten dienen tot één geheel verwerkt te worden; daarenboven dient een levendig gevoel voor kunstschoon aanwezig te zijn, anders is een meeleven met den kunstenaar en een zich indenken in zijn zielsbewegingen onmogelijk. De kunstwetenschap toch stelt zich niet slechts ten doel, te komen tot een recht verstand van het aesthetisch schoone, maar zij zoekt ook na te gaan op welke wijze kunstscheppingen tot stand komen, waarin het kenmerkende gelegen is van des kunstenaars aanleg, en in hoeverre diens individueele eigenaardigheden samenhangen met zijn leven, karakter en wereldbeschouwing. Daarenboven dient niet slechts het wezen en de wording der kunstproducten te worden bestudeerd, maar eveneens de uitwerking die deze hebben op den beschouwer; en te dien opzichte kan men niet volstaan met hoogdravende bespiegelingen omtrent de veredelende beteekenis der kunst, noch met haar aanprijzing als heilzaam middel om op aangename wijze een moreelen invloed te oefenen.

Langdurig heeft de aesthetica zich uitsluitend