is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen een passief gevoel, dat hier ter sprake komt, maar ook een actief oordeel, berustende op waardeeringen. De aesthetica dient dan ook die waardeeringen te onderzoeken, welke in de beoordeeling van het schoone liggen opgesloten, al heeft zij zich te onthouden van het stellen van normen, die een algemeengeldigheid en bindende kracht zouden bezitten. De genoemde waardeeringen echter rusten voor een groot deel op gegevens, die nietbehooren tot het eigenlijk gebied der psychologie; en het is daarom, dat o. a. Miinsterberg een strenge splitsing tusschen psychologie en aesthetica wenscht te zien gehandhaafd. De psychologie is wel een onontbeerlijke hulpwetenschap der aesthetica, die in geen geval er bij mag verwaarloosd worden; maar de begrippen, waarmede de aesthetica werkt, kunnen onmogelijk alle aan de psychologie ontleend worden. De algemeene schoonheidsleer is er juist om de karakteristieke kenmerken der aesthetische waardeering vast te stellen, en aan te geven waarin deze zich van andere waardeeringen onderscheidt.

Evenals de aesthetica is ook de ethiek een w a a r d e e r i n g s-wetenschap. Het is dus niet te verwonderen, dat tusschen die beide vele punten van overeenkomst worden aangetroffen. Het

1) Münsterberg. • Grumlzflgc «Ier Psychologie.- l.cipzig 1900, png. 145—152.