is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoone en het goede b. v. staan beide op eudacmonistischen bodem in hun doel 's menschen levensgeluk te verhoogen. Vandaar dat het schoone geprezen wordt en dat omgekeerd een edele daad een welgevalligen indruk maakt. Maar terwijl het schoone meer spreekt tot de zinnen, is het goede meer een zaak van het innerlijk gemoedsleven en wordt het zedelijk oordeel niet in de eerste plaats bepaald door den aangenamen en zinnelijklustvollen indruk. Er zijn nu eenmaal verschillende lustaandoeningen, die, al kunnen zij met elkander gepaard gaan, niet mogen worden verward of dooreengeworpen. De moreele lust wordt gewekt door handelingen die ons zedelijk bewustzijn bevredigen; de aesthetische door zinnelijk weldadige indrukken en de gedachten die zich daaraan vastknoopen. Het is een dwaling te meenen, dat het ethische en aesthetische overeenkomen, of zelfs nauw verwant zijn; de gelijkstelling van beide is meer een gevolg geweest van moraliseerende bedoelingen dan van intellectueele overwegingen. I)e moreele gevoelens toch hebben betrekking op het wilsleven, de aesthetische daarentegen op een belangelooze aanschouwing zonder direct verband met eenige wilsuiting. Wie het goede nastreeft, doet dit uit gansch andere beweegredenen dan wie iets schoons schept of geniet. Natuurlijk kan het schoone gepaard