is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelens de meeste waarde hebben en als zoodanig het meest aanmoediging en bevordering verdienen, de kunst slechts zulke onderwerpen behandelen, als in staat zijn het godsdienstig gevoel te wekken of te sterken. Met het stellen evenwel van dien eisch wordt niet alleen de kunst beroofd van de haar onmisbare vrijheid, maar worden ook ontelbare kunstscheppingen uit alle tijden, die slechts wereldsche stoffen behandelen, veroordeeld en in haar waarde tekort gedaan. Werd aan zulk een eisch tegemoet gekomen, dan zou de kunst, tot groote schade van haar voortbrengingsvermogen, eng begrensd worden in haar keuze van stof, en werden de kunstuitingen hoogst eenzijdig beperkt tot een bepaalden, voorgeschreven inhoud. En ook al werd die wensch ingewilligd, dan zou toch de uitvoering ervan op onoverkomelijke bezwaren stuiten, daar er nu eenmaal — en in onzen tijd minder dan ooit te voren — geen algemeen gedeelde wereld- en levensbeschouwing bestaat, maar de meest uiteenloopende godsdienstige en wijsgeerige voorstellingen gehuldigd worden, zoodat daarin zeker geen vaste leiddraad, die de kunst te volgen had, te vinden ware. Wilde dus de kunst voldoen aan zekere strekking van dien aard, dan zou het haar toch uiterst moeilijk vallen allen te bevredigen en het een ieder naar den zin te maken. De predikant toch