is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou een andere richting gehuldigd willen zien dan de socialist, de paedagoog-moralist een andere dan de politicus, de staathuishoudkundige een andere dan de wijsgeer.

Juist omdat de kunst zich niet laat ondergeschikt maken aan de nastreving van bijzondere tendenzen, verheft zij zich boven persoonlijke meeningen en inzichten, en is het mogelijk dat zij genoten wordt ook door hen, die zich niet kunnen vereenigen met de denkbeelden waaruit een kunstwerk ontsproot, en een ganscli andere levensbeschouwing zijn toegedaan dan de kunstenaar; — tenzij de aanschouwer zich niet genoegzaam kan abstraheeren van zijn opvattingen, in welk geval hem veel kunstgenot zal ontzegd zijn en vele kunstwerken voor hem zullen blijven als een gesloten boek. Zoo iemand toch zal weinig vatbaar blijken voor de heerlijke en verheffende roeping der kunst, den mensch te ontvoeren uit zijn alledaagsche denkwijze en als te onttrekken aan zichzelven. Want hij laat niet het kunstwerk onmiddellijk op zich inwerken, maar knoopt daaraan allerlei beschouwingen vast, die uit andere bronnen van kennis geput zijn en met het kunstgenot zelf niets te maken hebben, maar die in hooge mate afbreuk daaraan doen, omdat zij de aandacht afleiden van datgene wai de kunstenaar ons heeft willen geven.