is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 's menschen zieleleven eens tot haar recht te doen komen. Hetgeen voor het menschelijk gevoelsleven beteekenis heeft, bestaat mede uit elementen, die op zich zelf genomen met onlust verbonden zijn. De bevrediging van zekere gemoedsbehoeften in den vorm van aesthetische genieting is daarom ook mogelijk door de aanschouwing van tragische tafereelen, en wel door het vrije standpunt dat wij daartegenover innemen, aangezien wij er niet in betrokken zijn en zij niet in werkelijkheid voorvallen.

De gebeurtenissen die aanschouwd worden, behoeven, willen zij genot verschaffen, hoegenaamd niet idealistisch te zijn getint, noch overeen te komen met toestanden zooals wij die voor onszelven gaarne zouden zien verwezenlijkt. De bespottelijke en dwaze figuren van een blijspel of de tragische conflicten van een treurspel zouden wij in werkelijkheid niet gaarne op onzen weg ontmoeten; en inderdaad, ware dit het geval, zij zouden een gansch anderen indruk op ons maken dan nu wij ze, er buiten staande, zuiver receptief-aesthetisch kunnen genieten. Eerst doordat wij ons verplaatst weten in een s c h ij nwereld, kan de kunst een bevrijdende beteekenis erlangen door volle ontplooiing van ons gevoelsleven, en kan aan onze verbeeldingskracht de volle teugel worden gevierd, ons verlossende van