is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de banden, waarmede anders het werkelijke leven ons gekluisterd houdt. Juist daardoor is voor velen de voldoening van hun kunstzin tot een ware levensbehoefte geworden, die hun bijkans onmisbaarder is dan eenig ander geestelijk genot, en zonder welke hun leven ontzaglijk veel van zijn waarde en aantrekkelijkheid voor hen zou verliezen en zij zich dood ongelukkig zouden voelen. Want nevens wetenschap en godsdienst is het de kunst, die aan het leven een hooger wijding weet te geven, en die, omdat zij omgaat buiten alle najaging van materieel voordeel en genot, behoort tot 's menschen edelste goederen.

De beteekenis der kunst voor het leven is echter niet in alle tijden even hoog gesteld. In de bloeiperioden der kunst speelde deze een gewichtige rol in het maatschappelijk leven, voorziende in een algemeen gevoelde behoefte. Zij nam een gewichtige plaats in, en werd niet beschouwd als een overbodig weeldeartikel, dat gevoegelijk kon gemist worden zonder schade voor de samenleving. In andere tijden evenwel daalde door het overheerschend op den voorgrond treden van andere belangen, de kunst tot een zinledig tijdverdrijf van een kleine groep bevoorrechten, wier smaak en vooroordeelen moesten geëerbiedigd worden, en hield de innige voeling op tusschen den kunstenaar en zijn maatschappelijke