is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze vormt zich zekere voorstelling van het essentieel karakter van datgene wat hij weergeeft, en transformeert daarnaar de werkelijkheid die hij in dien zin idealiseert. *) Laat verschillende, even hoog staande schilders van denzelfden persoon een portret schilderen, en al die portretten, hoezeer ook alle gelijkend, zullen onderling zeer verschillen, omdat ieder dier schilders iets anders in 't gelaat gelezen heeft en zich daarnaar een andere voorstelling maakte van het karakteristieke van den persoon.

Het is de persoonlijkheid van den kunstenaar, die een stempel drukt op zijn werk. De wetenschap is objectief, de kunst subjectief. Telkenmale dat men bij een kunstwerk niet den indruk krijgt van een persoonlijkheid, ontbreekt daaraan zeker element dat het tot hooge kunst stempelt. 2) Het kunstwerk blijft een echt subjectieve en individueele schepping, en ontleent zijn schoonheid aan datgene, wat de kunstenaar er in wist te leggen. De kunst toch is uitdrukking van het subjectieve; naarmate de

1) Vgl. •Taine, Philosophie dc 1'art, II» 258.

2) Het Is duidelijk, dat die persoonlijkheid des kunstenaars belangrijk genoeg moet zijn om met haar vertolking in zijn werken sympathie te wekken. Van iederen kunstenaar toch kan gezegd worden, wat Schiller omtrent den dichter opmerkte: «Alles was der Dichter unsgebenkann, ist seine Individualitüt; diese muss es atso werth sein, vor Welt und Nachwelt ausgestellt zu werden.»