is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunstenaar genialer is, zal zijn persoonlijkheid zich meer in zijn werken uitspreken, terwijl middelmatige talenten onderling een groote overeenkomst vertoonen. Reeds de keuze van stof wijst iels persoonlijks aan. Zelfs al is die stof zelve ons niet sympathiek, toch kan een kunstwerk ons bekoren, omdat de kunstenaar zelf er uit spreekt en hij datgene heeft weten weer te geven wat hem aantrok en karakteristiek voorkwam. Dat karakteristieke kan ons aantrekken doorzijn waarheid; maar deze berust niet zoozeer op een welgelukte nabootsing der werkelijkheid, als wel op eene juiste vertolking van reeds te voren bij ons aanwezige voorstellingen omtrent de afgebeelde stof. Is die voorstelling op zich zelf voor ons belangwekkend of waardevol, dan kan zulk een vertolking ons lust bereiden en den indruk van schoonheid wekken door de treffende uitbeelding, ook al is de stof zelf in den gewonen zin niet schoon te noemen.

Het bijzonder vermogen van den kunstenaar is hierin gelegen, dat hij anderen de hem eigen visie der dingen zoodanig weet voor oogen te stellen, dat zij die visie gaan deelen. Door zijn kunstwerk moet hij zijn eigen aandoeningen op den ontvankelijken aanschouwer weten over te planten, en dezen op soortgelijke wijze weten te roeren als hijzelf geroerd werd. Dient de weten-