is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezield en aangevuurd; zijn hoofdwerken vallen daarom veelal in de jaren der jeugd, waarin zijn gevoelsleven het sterkst op den voorgrond treedt. Wil evenwel de kunstenaar zijn gevoelens in kunstvollen vorm weergeven, dan moet hij zich er vrij tegenover weten te plaatsen zonder er geheel door te worden beheerscht en meegesleept. Zelfs de lyrische dichter ware zonder dien niet tot dichten in staat: zijn schepping komt eerst tot stand wanneer hij vroeger doorleefde vreugde of smart zich levendig voor den geest roept, niet echter op het oogenblik zelf, waarop die aandoeningen storend in zijn scheppend vermogen ingrijpen door de werkelijk doorleefde toestanden. Het kunstgenie nu vermag zich op verbazingwekkende wijze te verplaatsen in de gemoedstoestanden en situaties van anderen: alle roerselen van 's menschen zieleleven weet het zich door de macht zijner phantasie voor oogen te stellen en in den geest te doorleven. Maar juist het feit, dat het de lotgevallen zijner uitgebeelde gestalten niet in werkelijkheid doorleeft, stelt hem in staat die gemoedsbewegingen met de noodige objectiviteit te schilderen en de daartoe benoodigde rust deelachtig te blijven, zonder dat zijn blik beneveld wordt door storend ingrijpende hartstochten en aandoeningen. Ken te sterk medelijden bijv. zou aan zijn kunst afbreuk doen, omdat