is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het hem de vrije en kalm aesthetische aanschouwing zou ontrooven, en omdat bij hem het meegevoel niet behoeft te worden tot een motiet tot handelen, maar slechts stof moet leveren voor aesthetische genieting.

Het is juist de bijzondere gave van den kunstenaar, de aandoeningen, die hij zelf ervoer, aan anderen mee te kunnen deelen, op zulk een wijze dat daardoor bij dezen soortgelijke gevoelens gewekt worden. De kunst maakt door directe aanschouwing en zinnelijke waarneming dingen voelbaar en verstaanbaar, aan welke langs anderen weg veel moeilijker of in 't geheel niet uitdrukking ware te geven. De kunstaanschouwer komt bij zijn aesthetisch genieten in aanraking met hem dierbare innerlijke gemoedsroerselen, die hij zelf niet in staat is duidelijk uit te drukken en die hij zich onmachtig voelt der buitenwereld kenbaar te maken; en die onthulling en totbewustzijnbrenging van wat in het diepst van zijn gemoed sluimert, vervult hem met ongekend genot. Vandaar de instemming en bijval, die dichters vinden bij hun tijdgenooten, wanneer zij sentimenten en aspiraties van dezen weten te vertolken en op kunstvolle wijze weten uit te spreken wat in hen leeft, zoodoende met hun zangen een weerklank vindend in het gemoed van hun hoorders of lezers.