is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en eerlijk zijn moet: alle valsch gevoel zal hier het gewenscht effect missen. Nimmer mag de toeschouwer den indruk krijgen, dat de aandoeningen, die in het kunstwerk zijn neergelegd, slechts gemaakt en gehuicheld zijn en dat de schepper ervan er niet door werd bezield en meegesleept. Evenmin zal men veel bewondering wekken door gezochte oorspronkelijkheid. Door zich willekeurig te onttrekken aan alle door langdurige ervaring beproefde regels en hulpmiddelen, stempelt men zich nog niet tot een genie, en bereikt men slechts een uitwendige en waardelooze, op effectbejag berekende keuze van stof en gekunsteldheid van uitdrukking.

En eindelijk: bij een waar kunstwerk zal de gewenschte uitwerking verkregen worden, ook zonder toevoeging van allerlei verklarende uitleggingen. Waar deze noodzakelijk blijken, legt dit getuigenis af van de onvolkomenheid der poging. Is de kunstschepping waarlijk geslaagd, dan zal zich de aandoening zonder moeite op den ontvankelijken aanschouwer overdragen en zal bij hem het gewenscht gevoel spontaan en intuïtief gewekt worden, ook al is hij niet in staat het nauwkeurig in woorden weer te geven.

De mate van kunstgenieting hangt evenwel niet alleen af van de voortreffelijkheid van den kunstenaar, maar ook van den psychischen