is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand van den aanschouwer. Alle waar kunstgenot kenmerkt zich door een belangelooze belangstelling. Een zekere kalmte van geest, vrij van emoties, is daartoe noodig. De aanschouwer moet in staat zijn het kunstwerk rustig op zich te laten inwerken, zonder zelf te veel actief in te grijpen met zijn beredeneerend oordeel en zonder bij voorbaat een critisch standpunt er tegenover in te nemen. Het is begrijpelijk dat eens een tooneelrecensent zich beklaagde, in den schouwburg niet meer gelijk anderen spontaan te kunnen genieten, daar hij de gedachte niet meer van zich kon afschuiven een oordeel over het stuk te moeten uitspreken. Een kunstwerk wil genoten worden, niet door intellectueel denken, maar door «Versenkung» en «Einfüllung». Ook hij, die te veel met iets anders bezig is, of die te veel aan zichzelven en eigen leven denkt, is onbekwaam tot waar aesthetisch genieten. Het schoone bijv. van een natuurtafereel, bij hetwelk hij zich bedreigd voelt of in gevaar verkeert, zoodat angst en onrust gewekt worden, zal moeielijk door iemand naar waarde op prijs gesteld kunnen worden: een storm bijv., dien wij op een schip bijwonen, wordt zelden door ons in zijn majestueuse schoonheid bewonderd.

Ook afgescheiden daarvan, zijn niet alle menschen gelijkelijk vatbaar voor kunstgenot. Voor-