is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ervaring ontbreken. Omgekeerd weer zal de natuurlijker en vrijmoediger gebleven volksklasse dikwijls lachen, waar de fijner beschaafde de gave daartoe verloren heeft. Het is bijv. mogelijk dat iets, waarom wij eertijds lachten, later ons in een ganscli ander licht verschijnt, zoodat wij het in plaats van belachelijk veeleer interessant gaan vinden, terwijl dan door onze verwondering of wetenschappelijke belangstelling het komisch effect gedood of althans sterk verminderd wordt.

De eenvoudige van geest vindt vooral groot vermaak in de meer tastbare en zinnel ij k w aa rneeinbare komische toestanden. Het publick op de hoogcre rangen van den schouwburg verlustigt zich over veel, voor het grappige waarvan de meer ontwikkelde den zin verloren heeft, of van welks zichtbare genieting in het openbaar hij wordt weerhouden door valsche schaamte en zoogenaamd fatsoen. Hiertoe behoort o. a. al datgene, wat in strijd komt met onze dikwijls zoo overdreven preutschheid. Verrichtingen, die wij gewoon zijn zorgvuldig geheim te houden, omdat wij ze in strijd achten met 's menschen waardigheid, maken een drastisch-komisch effect, indien zij ten tooneele gevoerd, of zelfs reeds wanneer er toespelingen op gemaakt worden. Door Aristophanes, Martialis, Rabelais, Boccacio en zoovele anderen is van die omstandigheid een