is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is er naar gezocht, maar tot eenstemmigheid is men niet gekomen: geen der aangegeven oplossingen bleek algemeen te voldoen, geen der omschrijvingen toepasselijk voor alle gevallen. Zoo kunnen wij al dadelijk onderscheiden tusschen een lachen ten gevolge van ongewone zintuigelijke indrukken als kittelingen, het hooren van vreemde geluiden of het zien van zonderlinge bewegingen, en een lachen dat zuiver intellectueel geboren wordt uit eigenaardige ideeënassociaties zonder dat iets bizonders wordt waargenomen. Reeds meer dan een eeuw geleden (17(58) verscheen te Amsterdam een verhandeling van een der Encyclopaedisten, Poinsinet de Sivry, over de physieke en de moreele oorzaken van het lachen, waarin die beide zorgvuldig onderscheiden werden.

Natuurlijk kan men ter verklaring van het lachen niet volstaan met de opmerking, dat wat ons vroolijk stemt ons tot lachen prikkelt. I)ic bewering toch ware niet alleen zeer oppervlakkig en weinig beteekenend, maar ook in hare algemeenheid volkomen onjuist. Dikwijls voelt men zich hoogst opgewekt en blijmoedig zonder daarom nog eenige neiging te vertoonen tot lachen. Evenmin is lachen altijd een teeken van vreugde: reeds Baudelaire waarschuwde voor een verwarring van die beide in de woorden: «il faut bien