is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tegenstelling een smartvol karakter, dat hij het komische ontbreekt. De aanschouwing van het lijden van den ons sympathieken held is voor ons met onlust, die daarentegen van de wijze waarop hij zijn lot draagt, alsmede het besef dat het waargenomen lijden in werkelijkheid niet geleden wordt, met lustgevoel verbonden. I)e aanduiding dus, dat in het komische lusten onlustbrengende elementen vervat zijn en er een contrast van voorstellingen in voorkomt, is, hoe waardevol ook, nog geen volledige verklaring te noemen van het komische, aangezien daarmede nog niet is aangewezen, waarin het komisch contrast zich onderscheidt van andere voorstellingscontrasten, evenmin als daarmede nog is opgehelderd waarom juist hier de logische tegenstelling of het gevoelscontrast een lustvolle uitwerking heeft. Er dienen dus nog andere aanvullende onderscheidingskenmerken aan te worden toegevoegd; en reeds boven hebben wij op enkele dier kenmerken gewezen.

Het is verder begrijpelijk dat, wil de vereeniging of botsing van zekere gevoelens een komisch eflect teweegbrengen, deze gelij ktijdig ol onmiddellijk na elkander moeten optreden. Verloopt er een te groote tijdsruimte tusschen hen, dan gaat daarmede ook het eigenlijk contrast verloren en valt het lachwekkend moment groo-