is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intellectueel karakter dragen en voortvloeien uit de vereeniging van twee met elkander in strijd verkeerende oordeelen. Waar dit het geval is zal iemand, naarmate door aanleg of oefening zijn intellect meer gescherpt is, des te meer stof vinden tot het maken van komische vergelijkingen, die anderen wellicht ontgaan, omdat hun hetzij door gewoonte hetzij door gebrek aan vernuft de lachwekkende momenten ontsnappen. Het komisch effect wordt hier bereikt door eene verbinding van voorstellingen, die wel is waar logisch niet is gerechtvaardigd, maar die psychologisch volgens de wetten der ideeënassociatie zeer begrijpelijk is. Zoodoende komt cr een paring tot stand tusschen voorstellingen, die eigenlijk niet met elkander te rijmen vallen, en wier contrasteerende elementen, niet tot een eenheid kunnende versmelten, zich naar buiten ontladen in de eigenaardige spierbewegingen van het lachen. Reeds Kraepelin ') merkte op, dat het komische bestaat in het onverwacht intellectueel contrast, dat tot stand komt door de mislukte poging om disparate voorstellingen samen te vereenigen, waardoor in ons een strijd gewekt wordt tusschen aesthetische, ethische of logische gevoelens. Vandaar ook, dat Dumont zegt:

1) Zur Psychologie der Komik. Wuudts Philos. Studiën, Bd.