is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niettegenstaande het gevaar van anderen te kwetsen en zich onbemind te maken, worden tocli geestigheden en spotternijen veelvuldig ten beste gegeven, zelfs al vinden zij haar beweegreden niet in gevoelens van wraak, jaloezie of haat. Het maken toch van zulke opmerkingen schenkt altijd een zekere voldoening, die men niet gaarne opoffert. Men voelt er zich door gestreeld in zijn zelfgevoel, wetende dat zij door anderen worden aangezien als teekenen van vernuft en schranderheid, zoodat men die gelegenheid om een gunstigen indruk te maken en zich in zijn ijdelheid gestreeld te voelen niet gaarne laat ontglippen en ongebruikt voorbijgaan. Zelfs worden sommigen daardoor verleid om altijd, tot vervelens toe, geestig te willen zijn; en worden er menschen gevonden, bij wie de neiging tot scherts en spot dermate ontwikkeld is, dat zij niemand weten te sparen, en velen tegen zich innemen, met wie zij eerst op den besten voet van verstandhouding stonden.

Vooral zal dit het geval zijn, wanneer de geestigheid zich hult in den vorm van een satire of van een sarcasme, waarbij een gevoel van leedvermaak gaat meespreken in >het lustgevoel. De satire toch is een belachelijke voorstelling of beschrijving van een persoon, gewoonte of gebeurtenis, die men wil hekelen. De dwaasheden