is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gebreken der menschen stelt zij in een bespottelijk daglicht, en zij verlustigt zich er in, hun zwakheden en lachwekkende zijden in 't oog te doen springen, dikwijls met behulp van de noodige overdrijving. Gaat dit gepaard met bitterheid en boosaardigheid, dan ontaardt het in een sarcasme, dat slechts dan moreel is te verontschuldigen , wanneer het zijn oorsprong neemt in een zich met opzet grof en pijnlijk beleedigd achten in zijn dierbare en teedere gevoelens.

Ook voor het juist begrip en de juiste waardeering van ironie zijn vele gevoelige naturen weinig vatbaar. Schijnbaar wordt hier geprezen, waar iets sterk wordt afgekeurd; of ook omgekeerd keurt men iets af, waar men in werkelijkheid bewondering koestert. Werden hier de gebezigde woorden in letterlijken zin opgevat, dan zouden zij den omgekeerden indruk wekken van dien, welke in waarheid beoogd wordt. Hoewel er dus een tegenstelling heerscht tusschen het uitgesproken en het werkelijk oordeel, toch wordt verondersteld dat dit contrast den hoorder niet geheim blijft, maar door hem wel degelijk wordt doorzien: de bedoeling toch is, dat hij de ware meening van den spreker zonder aarzeling zal raden. Hem evenwel, wien de ironische opmerking geldt, wordt de repliek en verdediging hemoeielijkt, juist doordat de aanvaller zich desnoods