is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds geuit had: dat die christelijke grondslag wel van groot gewicht was, doch niet het eenige mocht zijn. Hij wilde nu den twijfel, dien hij gevoed had van 't oogenblik, dat Grube als sollicitant genoemd werd, maar dien hij tot nog toe niet had willen uitspreken, niet langer onderdrukken. Hem scheen de jonge Grube niet de juiste persoon toe. Met alle respect voor de uitstekende eigenschappen, die hem echter eenigszins eenzijdig voorkwamen, betwijfelde hij het, of de heer Grube in staat zou zijn de taak, die hem opgelegd werd, ten volle ten uitvoer te brengen.

Raaben die dadelijk inzag dat het hem niet zou gelukken het heden tot een beslissing te brengen, stelde nu voor, dat het Zijner Majesteit mocht behagen, den jongen man op audiëntie te ontvangen. Hij was er van overtuigd, dat Zijne Majesteit, wanneer hij de gelegenheid had, den jongen man persoonlijk te leeren kennen, den besten indruk van zijne beminnelijke, verre van eenzijdige persoonlijkheid zou krijgen.

De koningin knikte instemmend en zeide:

— Ja het lijkt mij ook het beste, dat Zijne Majesteit hem een audiëntie geeft.

De koning bedacht zich een oogenblik en liet als bij toeval zijn blik op zijne dochter rusten.

Toen hij in haar gelaat een toestemming meende te lezen, verklaarde hij, dat hij natuurlijk den jongen man gaarne de gelegenheid wilde geven, om zijne zaak te bepleiten, zonder dat hij zich hierdoor echter tot iets verbond.