is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandacht gevraagd voor een der eerste zinnen van het artikel, waarin Luthmer toegeeft: ,,dat ook de kunst, die de kerk dient, niets minder dan gereed en afgesloten is en dat de piëteit voor het oud-eerwaardige de belangstelling voor het moderne zeker niet uitsluit."

Dan wijst hij erop, dat de vernieuwing der kunst, die wij thans beleven, zich door de bewustheid in haar optreden onderscheidt van vorige veranderingen, waarbij altijd een langzame voorbereiding valt op te merken, een tijd van vóór bestaan naast de nog heerschende begrippen, terwijl thans de nieuwe verschijnselen, zonder waarneembaar begin, plotseling ,,met jeugdige onstuimigheid" zich openbaarden, gesteund en zelfs voorafgegaan door een literaire propaganda, wier triumfkreten in geen verhouding staan tot de wezenlijk bereikte resultaten. Want wat aan meubel-, metaal- en aardewerk werd geleverd, is nog grootendeels niet veel meer dan een probeeren van enkele begaafde kunstenaars. „Alleen op het gebied der vlakversiering, in tapijten, stoffen, borduurwerken, glasschilderingen enz. vertoont zich de opzet van een nieuwe ornamentiek, die zich met bewustheid tegenover al het tot heden bekende stelt."1)

') Ik moet hier tusschen haakjes opmerken, dat de schrijver alleen Duitschland, Engeland en Frankrijk bespreekt en de „moderne" kunst van ons land — waar de toestanden veelszins anders en beter zijn — blijkbaar niet kent.